USF17_Zhuhai.jpg

 

Rennen 1:

ta rf2 s1
  31!45  
Tobi Elwig 1  Hirnquetscher
2 3
     

 

Rennen 2:

bt rf2 s1
  31!45  
Tobi Elwig 1  Hirnquetscher
2 3